शेळी पालन योजना सुरू / Sheli Mendhi Palan Anudan Yojana

Sheli Mendhi Palan Anudan Yojana योजनेचे नाव –  ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी दहा शेळ्या / मेंढ्या आणि एक बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी /

अर्ज करणे साठी इथे क्लीक करा

मेंढी वाटप करणे करण्यासाठी नवीन योजना • आता पाहूया की लाभार्थ्याची निवड कशा प्रमाणे होणार आहे   – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )१) जो व्यक्ती दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी असेल त्यालाच लाभ मिळणार आहे

20231112 153920 1
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )Sheli Mendhi Palan Anudan Yojana

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -१) तुमचा फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )२) नवीन सातबारा (अनिवार्य)३) शेतचा ८ अ उतारा (अनिवार्य)४)   स्वघोषणा पत्र५) तुमचा आधारकार्ड (अनिवार्य )६) तुमचा रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )७) *तुमचे  बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )८)  आणि रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील  व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )९) सातबारा  मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)

१०) अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)१२) तुमचा दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)

पीकविमा

१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत१४) वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *