मागेल त्यायाल योजना / Chhatrapatishivaji maharj krushi yojana

Chhatrapatishivaji maharj krushi yojana शेतकऱ्यांना शेती करताना उद्भवणाऱ्या अडचणींतून येणारे नैराश्य दूर करण्यअनुषंगाने कृषि विभागामार्फत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांना विविध घटकांचा लाभ देण्यात येशेतकऱ्यांना आवश्यक असणारा घटक/बाब त्याला मागणी केल्यावर तातडीने उपलब्ध कदिल्यास त्याचा शेतकऱ्यास मोठया प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे मा. वित्त मंत्री महोदसन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये “जून २०१५सुरु केलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून, आता मागेफळबाग, ठिबक / तुषार सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण. रित ..पेरणीयंत्रे (BBF) व कॉटन श्रेडर हे घटक उपलब्ध करुन देण्या 2/4 अ.योजनांकरीता सन २०२३-२४ मध्ये १ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.”केली आहे. सदर घोषणेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचीशासनाच्या विचाराधीन होती.६त्याला| शेततळ्याचे अस्तरीकरणकृषि विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येतअसलेल्या प्रचलित योजनाएकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानमागेल त्याला आधुनिकपेरणीयंत्रे (Broad Bedमागेल त्याला शेडनेट / मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनाहरितगृहएकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानand Furrow – BBF)आणि कॉटन श्रेडरएकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान| मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना| बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनाडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनाराष्ट्रीय कृषि विकास योजनाकृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानराज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण Chhatrapatishivaji maharj krushi yojana

पीकविमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *