Atikrmn kayadeshir Upaya / शेत रस्ता अडवला चालू शेत रस्त्यावर अतिक्रमण कायदेशीर उपाय

शेत रस्ता अडवला चालू शेत रस्त्यावर Atikrmn kayadeshir Upaya

शासन निर्णय
ग्रामीण विभागात उपयोगात असलेले विविध प्रकारचे रस्ते, गाडीवाटा, पऊलवाटा यांचे प्रकार खाली दिल्याप्रमाणे आहेत :
१ ग्रामीण रस्ते [का गावाहुन दुस-या गावास जाणारे ]
शरददीचे ग्रामीण रमो [ एका गावाहुन त-या गावात जाणारे]
२. ग्रामीण गाडीमार्ग [पोटा राब] एका गावाहून दुस-या गावात जाणारे) माधमार्ग [पोटखाराय] एका गावाहून दुत-या गावात जाणारे । ५] गोतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग.
२. राज्यात ज्यावेळी ममापनाचे काम पूर्ण करू नाम नकाशे तयार करण्यात आल त्यावेळी प्रचलित असलेल्या वरील अ. नं. १ ते २ नमूद कानले रलो गूल भूमापना नकाशा मोजणी करून दागापिल देत. वर नमूद लोगो – ते २ बहना रस्ते है हददी र म्हणून दान केले असून ते भारीय हददीनी नकारात दाणा थियो आतेल व या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही समापन क्रमाकामध्ये नगत मापन Jatra समाविष्ट केलेली नाही असा रस्त्यांची दोरमार नला देनदेनी आहे. य ती माना वेळी मोजाती असून ती भूमि अभिलेखात नमूद केली आहे.

ही पण बातमी वाचा शेतक-यांच्या खात्यावर होणार जमा

अ-.२ ये रस्ते गाव नकाशात तुटप दुबार रेडने दासाचलेले आहे. या
रस्त्याचे क्षेत्र ते ज्या भूमापन कृपक्षातून लात आत त्या भूमापन ताकात समाविष्ट आहे व अशा रस्त्यांची त्यी १० ते २१ फूट परीत धारोनी असून त्याच्या तपशीर सदर मचरमध्ये पोटखराब क्षेत्राचा विचार करताना प्रतियुटामध्ये नमून गेलेला आहे,

अ. प.४ पे ‘मायमा गाव नकाशात एका तुटक रेपोने दिलेले
आहेत. 4 TT मागविक्षेत्र सदर मार्ग ज्या भूमापन क्रमांकातून जात आहे. त्या भूमापन क्रमांकात समाविष्ट आहे व अशा पायमा पर्यायी संदी फूट अजून याप्रमाणे मोटा राव सदर मापन मांगा दिली आहे. जे मार्ग पोटखराब आहेत असे मार्ग बंद झाले त्या धारकांना बंद पडले न्या मार्गाची जमीन रस्त्याये हच्क जिल्हाधिकारी यांनी कमी केले नंतर परत भनीन कसण्यात मामानेचा हक्क आहे.

ही पण बातमी वाचा PM किसान चा 7 हफ्ता या तारखील / फक्त या शेतकरी मिळणार

५ चे प्रकारचे मार्ग है गोतावर मशागतीत जाण्याचे, गोतमलायें
ने-आण करण्याचे मार्ग आहेत. अशा मार्गाची नोंद मापनाचे पेली भूमि अभिलेजात केलेली नाही. तथापि, आा रस्त्यांचे हक्काबाबत वाद निर्माण हााल्यास त्याबाबत चौबारी करून निर्णय देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ कलम १४३ अन्वये तहसिलदार यांना देण्यात आले आहेत. सबब, भातावर जागेचे माचि हक्काबाबत वाद निर्माण Atikrmn kayadeshir Upaya
संबंधितांना तहसिलदार यांचेकडे अर्ज करून दाद मागता येईल. अशा गोतावर जाणा-या मार्गापी मापनाचवेळी मोजागी केलेली नसल्यामुळे अशा रस्त्यांच- बादत भूमापन अभिलेखा उपलब्ध नसल्यामुळे गा रस्त्यांची मोजणी भूमि भिलेखा विभागाकडून करता येणार नाहीत. त्याच्या हददी निश्चित करून देता येणार नाहीत. गोतावर जाण्याघेण्यासाठी असलेले मार्गाची मोजणी करून नकाशात ते दाधादिण्याबाबत मोजणीचे प्रचलित नियमात तरतूद नाही. तसेच, कलम १६२ मध्ये सदर कामी केली तरतुद विद्या रात होता अत रस्ते मोजण्याची मुठीच आवश्यकता नाही, वर नमूद गले अ. नं. १ ते २ या वर्गात नमूद केलेले रस्ते हैं जमीन महसूल कायदा कलम २० मधील तरतुदीनुसार भासनाचे मालकीचे आहेत. महाराष्ट्र’ जमीन महसूल कायदा १९६६ कलम १५२ व महाराष्ट्र जमीन महतूल हददी व हददाच्या निशाण्या नियम १९६९ मET नियम १[?मील परंतुकमध्ये नमूद केन्या-
नुसार ज्या गूमापन क्रमांकावे लगत ATTसनाच्या जमिनी
आहेत. अTा जमिनींचे
हदीय नाण्याचे परिरमाण व दुरुस्तीची जबाबदारी ही कायद्यातील तरतुदी- प्रमाणो गांचे मापन कमांजाचे कापर ठेवलेली आहे. परिस्थितीत

मुळीच आवश्यकता नाही.
दर नमूद केलेले अ. नं. १ ते २ या वर्गात नमूद केलेले रस्ते हे जमीन
महसून कायदा कलम २० मशीन तरतुदीनुसार शासनाचे मालकीचे आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ कलम १४२ व महाराष्ट्र जमीन महसूल हददी व पदीच्या निशाण्या नियम १९६९ मETील नियम १०[P] मधील परंतुमध्ये नमूद केल्या-

नुसार ज्या ‘मापन कमांकाचे लगत शासनाच्या जामिनी आहेत TT जमिनीचे हदवीचे नियााण्याव परिरक्षण व दुरुस्तीची जबाबदारीही कायद्यातील तरतुदी-।प्रमाणे भगतचे मापन क्रमांकाचे धारावर ठेवलेली आहे. अशा परिस्थितीत भूमापनाचे सीमेवरील हददी त हददींच्या निशाण्या नष्ट कस्न जर संकादे रकाने रस्त्यात अतिक्रमण केले असेल तर महसूल अधिका-यांनी अTा अतिक्रमण करणा-या मारकावर महाराष्ट्र जमीन महसून कायद्यातील कानम १५२, ५६ मशील तरतुदीगृमाणे आवश्यक ती कारवाई तातडीने करणे जरूर आहेत अतिक्रमण काढून टाणे जायक आहे,

ग्रामीण रस्ते यांची देखभाल व परिराणारे काम हे जिल्हा परिषदांचे
बांधकाम विभागाकडून केले जाते. व हददीचे रस्ते [पापंदा नगैरे ] यांची
देखभाल व परिर ही कामे ग्रामपंचायतीचे प्रात्यारित येतात. जिल्हा परिदार
गामपंचायत रत्यावरील अतिक्रमण न आल्यात ते काढून टाकण्याचे अधिकार मुंबई ग्रामपंचा एत कायदा १९५८ चे कलम ५२[२] अन्वये ग्रामपंचायतीना प्रदान केलेले आहेत व कलम ५३[२] अन्वये ATT कारची अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई ग्रामपंचायतीने न केल्यास अUTT प्रकरणी अतिकमा हनिम्याधे शकार ते जिल्हाधिकारी यांना देशोत
आलेले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिका-यांना कारवाई करणे शय आहे.


सर्व जिल्हाEिTT-यांना पर नमूद केलेल्या ५ प्रकारच्या ग्रामीण रस्त्यांवर
कोणत्याही त हे। अतिक्रमग तर नाही न त्यामुळे ग्रामीण विभागातील होणा-या ऑतिकृमगांवर जरूर ती कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत. तहसिलदार यांना त्यांच्या तालुक्यातील अशा त-हेच्या ग्रामीण रस्त्यांवर आक्रमण आलून आT ग्यास याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत जबाबदारी सोपविण्यात यावी.

ghrkul yadi 2022

ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णयबीपीश्म-१०८६/२२१२/२२, दिनांक १२.१०. १९८६ प्रमाणे जिल्हा परिषदा किंधा ग्रामपंचायत समिया यांच्याडून नदीन ग्रामीण रसो, पाऊणपाटा याजा ती माहिती प्राप्त होताच त्या गावच्या नागापर दाखविण्यासाठी जिल्हा निरिक्षक भूमि अभिलेखा यांनी जरुर ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
१६.घा सूचनेवी अंमलबजावणी काटेकोरपणी केली जाईल याची सर्वानी नतीज ठेवाती. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नापाने,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *