नमो शेतकरी योजनेचा हफ्ता या तारखी ला जमा होणार ( Namo Shetkari Yojana )

Namo Shetkari Yojana : सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी. ही योजना घोषित करण्यात आली होती. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत देण्यात येणा-या प्रति वर्ष प्रति शेतकरी रु.६०००.००

नमो शेतकरी योजनाची यादी इथे क्लीक करून पहा

या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी रु.६०००.०० इतक्या निधीची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यास संदर्भ क्र.(१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सदर योजने अंतर्गत लाभार्थीना लाभ अदा करणेसाठी एक व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात

20240222 152333
Namo Shetkari Yojana
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

या राज्य प्रकल्प
संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी एक अशी एकूण दोन स्वतंत्र बचत खाती, आयुक्त (कृषि) यांचे नावे “बँक ऑफ महाराष्ट्र” या राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यास संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात
आली आहे. प्रस्तुत योजने अंतर्गत संदर्भ क्र. (३) अन्वये पहिला हप्ता (माहे एप्रिल ते जुलै) लाभार्थ्यांना अदा
करण्यासाठी रु. १७२०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

आता संचालक (वि.प्र.). कृषि
आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत दुसरा हप्ता (माहे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर) लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी रु. १७९२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-

शुभेच्छा बॅनर तयार करा

१)
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत दुसरा हप्ता (माहे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर) लाभार्थ्यांना अदा
करण्यासाठी रु. १७९२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

Namo Shetkari Yojana : सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी संदर्भ क्र. (१) च्या शासन निर्णयात नमूद
तरतूदीनुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.

  1. उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र
    आयुक्त (कृषि) शासनास सादर करतील.
    प्रति,
    ५.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *