Khrip pik vima 2023 / खरीप पिक विमा 2023

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ Khrip pik vima 2023 अंतर्गत उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय व जिल्हा सनियंत्रणसमितीच्या बैठकीतील निर्णयान्वये, उस्मानाबाद जिल्हयात माहे जुलै व माहे ऑगस्ट मध्ये काहीं महसूल मंडळामध्येपावसात खंड पडलेला असल्याने सोयाबीन पिकाच्या उत्पादनात घट येण्याची शक्यता आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासननिर्णयातील मुद्दा क्रं. १०.२ व ११.१ मध्ये नमुद केल्यानुसार हंगाम

पीकविमा यादी

imoji
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

इथे क्लीक करा

कालावधीत प्रतिकुल परिस्थिती उदा. पूर, पावसातीलखंड, दुष्काळ इत्यादी बाबीमुळे शेतकन्यांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गत ७ वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्यातुलनेत ५० टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर ती महसूल मंडळ पात्र राहतील व उंबरठा उत्पन्नाच्या आधारेयेणाऱ्या विमा नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकन्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे. सदरप्रकरणी राज्य शासनाचे अधिकारी कृषि विभाग), विमा कंपनी प्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधी यांनी संयुक्त Khrip pik vima 2023 सर्वेक्षणकरण्याच्या सुचना आहेत. संयुक्त पाहणीनुसार घट आढळून आल्यास अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे.करीता पिकांच्या नुकसानीचे संयुक्त सर्वेक्षण करुन नुकसानीचे प्रमाण व नुकसान भरपाई ठरविण्यासाठी विमा कंपनीचेप्रतिनिधी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समिती खालील प्रमाणे स्थापन करण्यात येत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *