शेतजमिन नकाशा मोबाईल वर पहा ( Agricultural land map )

Agricultural land map : जमीनीची मोजणी आता आधुनिक पध्दतीने, अचुक व जलद गतीने करणेसाठी इलेक्ट्रॉनिक टोटल जमीन (ई.टी.एस.) व CORS Rover हे अत्यंत महत्वाचे आधुनिक साधन असल्याने संदर्भाधीन क्रमांक १ चे शासननिर्णयान्वये भूमि अभिलेख विभागासाठी १६९२ ई.टी.एस.

शेत जमीन नकाशा पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

मशिन्स खरेदी करण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या रु. ७६.१४ कोटी इतक्या खर्चास, निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलील आहे.

20240203 101721
Agricultural land map
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

नंतर सदरच्या रु.१६.१४ कोटी निधीपैकी रु.१५ कोटी ई. निर्णयानुसार सुधारित करण्यात आली. सन २०२२ २३ मध्ये सदर र.रु.६१.१४ कोटी निधी मधून रु.४५.०० कोटी निधी खर्च करण्यात आला असून उर्वरित रु. १६.१४ कोटी रक्कमेस प्रशासकीय मंजुरी शिल्लक आहे.


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये क्र. १५० भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित “जमीन मोजणीकरीता आधुनिक यंत्रणा : सर्व भूकरमापकांना आधुनिक रोव्हर यंत्रणा पुरविण्यात येईल, मोजणीची प्रक्रिया ऑनलाईन
केली जाईल व मोजणी ९० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.” अशी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभागामार्फत प्रत्येक भुकरमापकास आधुनिक रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून. सन २०२३ २०२४ मध्ये ६०० GNSS Rovers Controllers व Post Processing Software खरेदी करण्याकरीता ४३.८६ कोटी इतक्या निधीस प्रशासकिय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

https://abmarathi.com/birthday-baner/

Agricultural land map : भूमि अभिलेख विभागासाठी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात ६०० GNSS Rovers, Controllers व. Post Processing Software खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण रु.६० कोटी (अक्षरी रक्कम
रुपये साठ कोटी) रक्कमेपैकी प्रशासकीय मान्यता असलेली रक्कम रु. १६.१४ कोटी (अक्षरी रुपये सोळा कोटी चौदा लक्ष) वगळता उर्वरीत रू.४३.८६ कोटी (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी श्याऐंशी लक्ष) इतक्या वाढीव
रक्कमेस प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *