gharkul D list 2021 to 2025 / 7 दिवसात घरकुल मंजूर होणार

“gharkul D list 2021 to 2025 केंद्र शासनाचे महत्यारे धोरण अरन राज्य शासनाने देखील या धोरमाया विकार बोला आहे. या अनुषगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन साक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण नरोय राज्य पुरस्कृत रमाई आयारा योजना, शयरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवारा योजना, अटल बाधकाम कामगार आवारा योजना, अशयनराय श्याण मुफ्त वराहत योजना अशा विविध गागीण गृहनिर्माण योजना
राविण्यात येत असून त्यांना पूरक पडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरगल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिकमण नियमानुकूल करण्याची योजना अशा योजनाही राबविण्यात येत आहेत.

Screenshot 20211117 134837
Screenshot 20211117 134854
Screenshot 20211117 134904
Screenshot 20211117 134912
Screenshot 20211117 134915
Screenshot 20211117 134927

संयुका राष्ट्रांच्या शागत विकारा ध्यये Sustainstle Development OcRI5) गधील ध्येय कांक ११ नुसार किशायराशीर गृहनिर्माण (Ato-date Housings मारा काग शान्यात एकूण 18 500 पेली किमान १ SDG पर सकारागा प्रभार पडणार आहे. यासाठी घरकुलांच्या कामाची प्रगती पाका संख्यात्मण न राहता गुणाणक राहाली, नादीन्यपूर्ण कल्पना अंगला आणून लाभाथ्यांना सर्व सुविधायुका अरो घरकुल उपना करून द्यावे, तसेच नैसर्गिक आपत्तीस नक्षणपणे सामोरे जाणारे घरकुल बांधण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा अटो शासाना व्योग आहे.

10 वी पास वर नोकरी

gharkul D list 2021 to 2025

ही पण बातमी वाचाशेतकऱ्यांनी असा मिळावा पिकविमा

प्रसानगंत्री आयाचा योजना-गागीण ही योजना देशात दिनांक २० नोव्हेगए, २०१६ पासून संगलात आली लसून दरवर्षी २७ नोव्हेतर हा राष्ट्रीय आयाम दिन’ महणून चनिण्यात येतो. गत वर्षी प्रमानगंत्री
आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास दिनाचे औचित्य साधून राज्यात सर्व शागीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्तावाढीसाठी उपरोगत संदर्म क्रमांक १०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *