Shetjmin navavr krne / नवीन GR आला 100 रुपयेत नावावर जमिन


Shetjmin navavr krne
शेतक यांनी धारण केलेल्या शेतजमीनमध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमीनीतील हिश्याचे विभाजनाकरिता जिल्हाधिकारी यांच्याकले अर्ज करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६च्या. कलम -८५ मध्ये आहे. काही जिल्हयात जिल्हाधिकारी यांचे सदर अधिकार संबंधित तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुषंगाने सहधारक असलेल्या जमीनीतील तथापि, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतूदीच्या बाहेर जाऊन नोंदणीकृत वाटप पत्र असल्याशिवाय काही जिल्हयात वाटणी व विभाजन करण्यात येत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तहसिलदार यांच्यासारावर बरीच हिश्श्ये वाटणींची प्रकरणे प्रलंबित
असून यामुळे शेतक यांची कामे प्रलंबित राहिल्याने शेतक-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असल्याबाबत शासनास निवेदन प्राप्त झाले आहे.

भाऊ ही बातमी पण वाचा पीकविमा यादी आली रे / पहा पात्र शेतकरी pikvim2020-2021

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ च्या. कलम-८५, विभाजन याबाबतची तरतूद पाहता. शेत जमीनीच्या चाटणीपत्राच्या नोंदणीबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्याच्या च संबंधित जिल्ह्याच्याशासन परिपत्रक क्रमांक जमीन- ०७/२०१४/प्र.क. १३०/ज-१
क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याच्या उददेशाने स्वयंस्पष्ट सूचना क्षेत्रिय अधिका-यांना देणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगिक बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक:- उपरोक्त पार्श्वभूमी अनुषंगाने व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम-८५ मधील तरतुदी विचारात घेवुन, या विभागातील सर्व संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांना खालीलप्रमाणे सूचना
देण्यात येत आहेत:

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या. कलम-८५ मध्ये शेतक-यांनी धारण केलेल्या शेतजमीनमध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमीनीतील हिश्श्याचे विभाजनाबाबत असलेल्या तरतूदीकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.

०२. मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ याचिका क्र.२८१५/२००२ श्री.अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की. हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होवून सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतरण या संज्ञेखाली येत नाही, म्हणून चाटणीपत्राची नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. या आदेशानुषंगाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी संदर्भाधिन क.३ येथे नमुद दिनांक १७.५.२००६ रोजीचे परिपत्रक निर्गमित करुन सर्व जिल्हाधिकारी यांना स्वयंस्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.

Shetjmin navavr krne

ही पण वाचा रेशन कार्ड मोबाईल वर डाउनलोड करा

०३ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम- ८५ मधील तरतूद आणि मा.उच्च यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे दाखल याचिका क्र. २८.१५/२००२ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहता. शेतक-याने धारण केलेल्या शेतजगीनीगध्ये एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा, तसेच एकत्र हिंदु कुटुंबाच्या मालकीच्या धारण जमीनीतील आपल्या हिश्श्याच्या वाटणी / विभाजनाकरीता जिल्हाधिकारी / तहसिलदार यांच्याकडे अर्ज केल्यास, त्या प्रसंगी संबधेित
सहधारकाकडे नोंदणीकृत वाटप-पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये.
विभाजन/वाटणी अनुषंगाने जिल्हाधिकारी किंवा राक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल
संहिता १९६६ च्या, कलम ८५ मधील तरतूद व त्याखालील नियमान्वये कार्यवाही करावी.
60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *