atirusti nuksan barpei / अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी आला

एप्रिल व मे, २०२३ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्याशेतीपिके नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून वर नमूद अ. क्र. २येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतीपिके नुकसानीसाठी एकूण रु.२२८६.४३ लक्षLIVE(अक्षरी रुपये बावीस कोटी श्याऐंशी लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी सोबतच्या प्रपत्रातदर्शविल्यानुसार जिल्हानिहाय वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

IMG 20230913 092530
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

शेतकरी२.•या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म-११यांनी आवश्यकतेनुसार हा निधी वितरित करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वर नमूद अ.क्र.१ येथेनमूद दि. २४ जानेवारी, २०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या शेतीपिकांच्यानुकसानीच्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय प्रणालीवर भरावी. हीमाहिती भरतांना एकाच हंगामाकरिता द्विरुक्ती होणार नाही व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांचेपालन होईल याची खात्री करण्यात यावी.३. वरील निधी खर्च करताना सर्व संबंधित शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालनकरण्यात यावे. संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि. २७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *