यांचा राशन बंद होणार / Ration Card

Ration Card जे लाभार्थी शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत आहेत अथवा शासन सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी3) शासन सेवेत रक्कम रु.5,000/- पेक्षा जास्त रक्कम मानधन तत्वावर मिळत असलेल्या कर्मचारी(उदा. कोतवाल, पोलीस पाटील, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस)सबब, वर नमुद लाभार्थ्यांनी सदर योजनेतुन स्वतःहून बाहेर पडावे.

पीकविमा

तसेच जे लाभार्थी स्वत:हून अन्नधान्ययोजनेतून बाहेर पडणार नाही अशा लाभाथ्यांबाबत दिनांक 01 नोव्हेंबर, 2023 पासुन पडताळणी करुन अशालाभार्थ्याची शिधापत्रिका रद्द करणेबाबतची कार्यवाही या कार्यालयाचे स्तरावरुन करणेत येणार आहे.11:34 1तरी, सदर सुचनेचे आपल्या स्वस्त धान्य दुकानाचे सुचना फलकावर प्रसिध्दी देवून सर्व लाभार्थ्याचेनिदर्शनास आणून द्यावे.यांचे रेशन कार्ड 1 नोव्हेंबर पासून बंद : हाफॉर्म भरून द्या2)

Ration Card

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *