मोफत शिलाई मशीन मिळणार असा करा अर्ज ( Free Silai Machine Yojana )

Free Silai Machine Yojana : बालविकास प्रकल्प अधिकारी

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प सर्व (ग्रामिण)

  1. ग्रामिण भागातील अपंग महिला व मुलींना पिठाची चक्की पुरविणे,
  2. ग्रामिण भागातील महिला व मुलींना पिक्को व फॉल मशिन पुरविणे.Aय :- जिल्हा परिषद सेस 2023-24 अंतर्गत ग्रामिण भागातील महिला व मुली यांचे कडुन बिहीत
    नमुन्यात पात्र अर्ज घेउन पडताळणी करुन या कार्यालयास सादर करणे बाबत.
20240212 114745
Free Silai Machine Yojana
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

दि. 08/02/2024
संदर्भ :- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांचे कडुन आलेली दि. 08/02/2024 रोजीची
मंजुर नस्ती. उपरोक्त संदर्भाग विषयान्वये महिला बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद बुलडाणा अंतर्गत जिल्हा परिषद सेस 2023-24 अंतर्गत वैयक्तीक लाभाच्या योजना (DBT) द्वारे रामविन्यासाठी अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन ग्रामिण भागातील महिला व मुली यांचे कडुन अटी व शर्ती नुसार दिनांक 09/02/2024 से 22/02/2024 या कालवधी अर्ज प्यावायाचे आहे. योजनांचे नाव खालील प्रमाणे आहे.

या योजनांशी संबंधित अटी शर्तों सोबत जोडण्यात आलेल्या आहेत. सोबतच अर्जाचे प्रारूप जोडलेले आहे. अटी व शर्तीची पुर्तता करणारे पात्र अर्जच प्रकल्प स्तरावर घेण्यात यावेत व पडताळणी करून दि. 23/02/2024 रोजी अर्जासह विहीत नमुन्यातील Soft Copy व Hard Copy या कार्यालयास सादर करावी. प्रतिलीपी
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बुलडाणा यांना माहितीस्तव सविनय सादर.

शेतकऱ्यांना 13600 अनुदान मिळणार

उपमुख् कार्यकारी अधिकारी(मजाक),
जिल्हा परिषद बुलडाणा महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद बुलढाणा सन २०२३-२४ जिल्हा परिषद सेस अंतर्गत ग्रामिण भागातील महिला व मुलींना वैयक्तिक लाभाच्या योजना (DBT) १०% लाभार्थी हिस्सा व ९०% शासकिय अनुदानावर लाभ घेणेसाठी करावयाचा अर्ज (जिप सेस)

योजनांचे नाव :- १. ग्रामिण भागातील अपंग महिलांना व मुलींना पिठाची चक्की पुरविणे.
२. ग्रामिण भागातील महिलांना व मुलींना पिक्को व फॉल मटि पुरविणे. (एका लाभार्थ्यास एका योजने Pageरता येईल 13 शासन वर्णया नुसा 5 यंग लाभार्थी यांना प्राधान्य

१) अर्जदार महिला / मुलीचे पुर्ण नांग श्रीमती

२०२३-२० वै लाभाच्या योजना DBT) करिता श व अटी
वर्षांचे जे मार्च २०२४ पर्यंत वैध असेत ले जोडावे. अर्जासोबत उत्याचा प्रमाणपत्र / दाखला सिल्पास अर्जकारण्यात येईल.

अर्जदार यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न १.२००००/ चे आत असावे यासाठी तहसीलदार बांचे प्रमाणपत्र दाखला २०२२-२३ २. अर्जदार हे ग्रामिण भागातील रहिवाशी असावा. ३. अर्जदार है शेतकरी आताहत्याग्रस्त कुटुंबातील असल्यास प्राधाय यासाठी अर्जदार घाती सक्षम अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे.
४. जिल्हा परिषद संस अंतर्गत पिठाची चकडी या योजा साठी फक्त अपंग महिला यांच अर्ज बारावा. अर्जदाग़ो या पूर्वी सदर योजोचा लाभ जिल्हा परिषद च्या इतर विभाग अगर या विभागा कड्डा मागील ५ वर्ण लाभ घेतलेला वा योजचा लाभ घेतल्याचे दिसा आल्यास त्या बाबतची वसुली संबंधित लाभार्थी यांच्या कड़ा केली जाईल.

http://bit.ly/3FnxNgs


अर्ज परीपुर्ण असावा अपूर्ण अर्ज/ विशास्वाक्षरी सादर केलेले अर्ज यांचा विचार केला जाणार ही किया त्या वाचत कोणताही पत्र व्यव्हार केला जाणार ाही.
६. लाभार्थी ही ग्रमिण भागातील असावी तीचे वय १७ ते ४५ असाये अर्ज सादर करण्याच्या दिवशी १७ पेक्षा कमी व ४५ पेक्षा जारतावे.
७. मुदतीच्या आत प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचाच लाभार्थी विडी करिता विचार केला जाईल. उशिरा प्राप्त होणाऱ्या अर्जाको परिस्थीती मध्ये विचार केला जाणाराही.

८. धीच्या उपलब्धतेनुसार योजोचा लाभ दिला जाईल त्या मुळे प्रत्येक प्रात्र लाभार्थी यांग लाभ मिळेलच असे या पात लाभार्थी विडीचा संपूर्ण अधिकार हा महिला व बालकल्याण समिती जिल्हा परिषद बुलडाणा याच असेल.

९. लाभार्थी अपंग असल्यास प्राधाय (सोचत प्रमाणपत्राची प्रत जोडादी अपंग लाभार्थी यांग शाला निर्णया सुसार सुट.)

१०. लाभार्थी लाभ घेत आहे त्याच्या या वैयक्तिक बैंक बचत खाते असाचे ते राष्ट्रीयकृत बँकेचेच असावे त्या बचत खात्याला लाभार्थ्यांचे आधार पर लिंक केलेला असावा | IFSC कोड मुद असावा)
११. अर्जदाराचे कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ति शासकिय सेवेत मिशासकिय सेवेत जिल्हा परिषद पंचायत समिती / ग्राम
पंचायत सदस्य सावी या बाबत ग्रामसेवक यांचा दाखला अर्जासोबत जोडण्यात यावा.
१२. अर्जासोबत लाभार्थी यांनी खालील कागदपत्रे स्वतः सांक्षाकित करूा या प्रमाणे जोडण्यात याथीत.
१. अर्जदार यांचा वयाचा दाखला / TC झेरॉक्स प्रत
२. अर्जदाराचा उत्पन्न दाखला किंवा कुटुंबातील व्यक्तीचा उत्पन्न दाखला असल्यास सोबत राशाकार्ड झेराचस
आवश्यक.
Free Silai Machine Yojana : ३. अर्जदार शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त / अपंग /विधवा / दारीद्र रेषा खालील असल्यास त्या बाबतचे प्रमाणपत्र.

४. आधार कार्ड झेरॉक्स प्रत.

५. बैंक बचत खात्याचे पुस्तकाचे पहिल्या पानाची झेराक्स प्रत IFSC कोड मुद असावा.
६. इलेक्ट्रीक बील (विज बीलाची प्रत आवश्यक)
X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *